Gældende vedtægter

Vedtægter for KALIF – Idéhistories Kandidat- og AlumneForening

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er KALIF – Idéhistories Kandidat- og AlumneForening.

Stk. 2
Foreningen er hjemmehørende ved Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Stk. 3
Foreningen er stiftet den 5. april 2013.

§ 2 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at:

–          formidle kontakt mellem Idéhistories kandidatstuderende og alumner.

–          afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne.

–          fungere som et fagligt og socialt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til Idéhistorie også efter endt studietid.

–          styrke kandidatuddannelsen på Idéhistorie og inspirere idéhistoriske bachelorstuderende og andre til at blive kandidatstuderende.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
For at blive stemmeberettiget medlem af foreningen og valgbar til foreningensbestyrelse skal man opfylde et af følgende krav:

–          være indskrevet som 6. semester- eller kandidatstuderende på idéhistoriestudiet på Aarhus Universitet

–          være færdig bachelor eller kandidat fra idéhistoriestudiet på Aarhus Universitet

–          være ansat på idéhistoriestudiet på Aarhus Universitet.

–          være eller have været optaget som sidefags-, bifags- eller EVU-studerende

Stk. 2
For at blive optaget i foreningen skal følgende ting oplyses:

–          navn

–          år for immatrikulering og evt. studiefærdiggørelse

–          adresse og telefonnummer

–          e-mail

–          fødselsdato og år

Stk. 3
Ændringer i de i stk. 2 nævnte oplysninger skal oplyses til foreningen.

Stk. 4
1. til 5. semesterstuderende på Idéhistorie kan optages i foreningen som medlemmer, dog uden stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelse. Ved medlemskab opnår de samme rabatter og tilbud som medlemmer optaget via § 3 stk. 1.

Stk. 5
Personer, der ikke opfylder en af de i stk. 1 eller stk. 4 nævnte betingelser for optagelse i foreningen, kan optages i foreningen med fulde rettigheder efter godkendelse af bestyrelsen.

Stk. 6
Udmeldelse skal foregå ved skriftlig henvendelse til foreningen enten via brev eller e-mail.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i enten marts eller april.

Stk. 3
Generalforsamlingen skal varsles til foreningens medlemmer senest 4 uger før afholdelse med angivelse af en foreløbig dagsorden og tidsplan.

Stk. 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

–          Formalia (valg af dirigent og referent)

–          Godkendelse af dagsorden

–          Bestyrelsens årsberetning og fremlæggelse af regnskab

–          Valg af bestyrelse + suppleant

–          Valg af intern revisor

–          Behandling af indkomne forslag

–          Behandling af forslag til indmeldelsesgebyr

–          Meddelelser

–          Evt.

Stk. 5
Indkomne forslag, samt opstillinger til bestyrelsen, der ønskes udsendt til foreningens medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen, skal optages i dagsordenen.

Stk. 6
Senest 7 ugedage før generalforsamlingen sender formanden indkomne opstillinger, forslag til vedtægtsændringer og andre forslag ud til medlemmerne på e-mail.

Stk. 7
Med undtagelse af vedtægtsændringer, ændring af kontingent og beslutninger angående foreningens opløsning, træffes alle beslutninger på generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed om et forslag bortfalder forslaget, da der så ikke har kunnet opnås flertal for det.

Stk. 8
Det er muligt at stille op til bestyrelsen og til posten som intern revisor ved skriftlig tilkendegivelse før eller mundtlig tilkendegivelse på generalforsamlingen.

Stk. 9
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Ved personvalg stemmes der altid skriftligt såfremt der flere opstillede end der skal vælges.

Stk. 10
Alle medlemmer optaget via §3 stk. 1 og §3 stk. 4 har stemme- og taleret på generalforsamlingen. Medlemmer optaget via §3 stk.5 har taleret på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan invitere gæster med taleret.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller på skriftlig anmodning fra 30 medlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer. I forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme indkaldelsesprocedure som for ordinære generalforsamlinger, jf. § 4, Stk. 1.

Stk. 2
Dagsordnen ved en ekstraordinær generalforsamling skal se således ud:

–          Formalia (valg af dirigent og referent)

–          [Punkt til årsagen for den ekstraordinære generalforsamling]

–          Meddelelser

–          Evt.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen tilstræbes at bestå af både færdige kandidater og studerende.

Stk. 2
Bestyrelsen består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen kræver personligt fremmøde ved generalforsamlingen eller skriftlig tilkendegivelse.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer og 2-4 menige medlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde og meddeler medlemmerne herom.

Stk. 4
Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er under 4, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. §5 stk. 1 med valg til de ledige pladser i bestyrelsen.

Stk. 5
Bestyrelsen fordeler selv ansvaret for afviklingen af foreningens aktiviteter.

Stk. 6
Bestyrelsen holder møder mindst 4 årlige møder. Mødekalenderen fastlægges på det første bestyrelsesmøde. Der kan yderligere indkaldes til bestyrelsesmøde hvis formanden eller to af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller af næstformanden i tilfælde af formandens fravær. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 7 Kontingent og økonomi

Stk. 1
Foreningen har intet årligt kontingent. Dog opkræves et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2
Foreningen finansieres via fundraising, bidrag fra medlemmer og deltagerbetaling i forbindelse med arrangementer.

Stk. 3
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8 Revision

Stk. 1
Ved den ordinære generalforsamling vælges en intern revisor blandt de fremmødte medlemmer. Revisoren kan med 4 ugers varsel bede om et møde med bestyrelsen, samt foretage et kasseeftersyn.

Stk. 2
Revisoren må ikke være et bestyrelsesmedlem eller en suppleant til bestyrelsen.

§ 9 Tegning

Stk. 1
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer støtter vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringer skal for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen, være sendt til bestyrelsen som et indkommet forslag, jf. § 4, stk. 5.

§ 11 Foreningens opløsning

Stk. 1
Foreningen kan kun opløses på følgende måde: Ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, skal der være mindst 4/5 flertal for en opløsning af foreningen.

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue overgå til Idéhistories Fagudvalg, Tingen, Idéhistorisk Forening eller andre projekter med lignende formål.

§ 12 Ikrafttræden af vedtægterne

Nærværende vedtægter er revideret ved ordinær generalforsamling den 11. april 2015

Copyright © 2019 KALIF. All Rights Reserved. | Simple Persona by Catch Themes